___________________________________________________________________________________________________

|BACK|
___________________________________________________________________________________________________

Slovenská národná galéria Bratislava
Rázusovo nábrežie
Architekt: Vladimír Dedeček
Projekt: 1967 - 1969
Realizácia: 1969 - 1979

SNG získala roku 1948 objekt tzv. vodných kasární ktoré pre galériu upravil architekt František Florians. Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia sa plánovalo rozšírenie trojkrídlového neskorobarokového objektu. Vladimír Dedeček poverený projektom dostavby v roku 1967 na podnet komisie pre prístavbu galérie odporučilo architektovy modrnizovať návrh zo začiatku desaťročia. Tak vzniklo odvážne riešenie štvrtého krídla ako oceľového mosta s rozponom 74 metrov.

Jednotlivé podlažia sú stupňovito vysunuté nad ulicu, severná stena mosta je šikmá a presklená. Súčasný torzálny stav diela je výsledkom viacerých kompromisných riešení, ktoré význikli počas realizovania stavby ale aj nevhodnými rekonštrukciami stavby. Pôvodný zámer uvažoval s prestavbou väčšej časti bloku na nábreži Dunaja, kde mal byť situovaný hlavný vstup do galérie prepájajúci zadné administratívno - výskumné krídlo a takzvané premostenie. Kovový obvodový plášť budovy mal byť dočasným riešením - použil sa z dôvodu urýchleného ukončenia výstavby a taktiež aj jeho farebnosť mala byť pôvodne ladená do zlata.

Napriek viacerým nedostatkom realizovaného diela možno považovať dostavbu Národnej galérie v Bratislave za jednu z naj progresívnejších stavby na Slovensku, ktorej odvážna forma a technické riešenie, akým je využívanie prirodzeného osvetľovania galerijných priestorov, alebo snaha po čo najväčšom zachovaní pôvodnej zelene, je aktuálne aj v dnešnej dobe.

Text: Peter Szalay

Autor: Vladimír Dedeček,
Interiér:Jaroslav Nemec,
Generálny projektant: Stavoprojekt Bratislava,
Zodpovední projektanti: Ján Peikert, Mária Oravcová, Peter Mazanec,
Statika oceľových konštrukcií: Otakar Pečený, B. Zuzánek, J. Trailin,
Statika ŽB konštrukcií: Miloš Hartl, Karol Mesík, Mária Rothová
Technické zariadenia budov:Ivan Kramár, Jozef Porubský, Pavol Fischer, Zoltán Horváth, František Písečný, František Tesař, Gustav Kolman, Štefan Richtárik,
Dodávateľ: Pamiatkostav, n. p., Žilina Hydrostav, n. p., Bratislava Priemstav, n. p., Bratislava Mostáreň, n. p., Brezno Stavoindustria,
n. p., Bratislava
Celkový objem: 101 381 m3
Úžitková plocha: 10 870 m2
Stavebný náklad: 106 333 000 Kčs

Lit.:
Liščák, J., Mruškovič, Š., Dedeček, V.: Areál Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Projekt 23, 1981, č.1/2, str. 4-15
Thurzo, I.: Budova SNG a jej história. Čsl. architekt 24, 1978,
č.7, s. 4-5.
Areál Slovenskej národnej galérie. Projekt 23, 1981, č.1/2, s. 4-15.